• Консултации и изготвяне на необходими документи относно сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори
  • Налагане на дисциплинарни наказания
  • Реализиране на имуществената отговорност работниците/служителите
  • Консултации и посредничество при уреждане на трудови спорове
  • Консултации по режима на социалното осигуряване
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1