• Учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел
  • Преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма
  • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата
  • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците
  • Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества, включително свързани с възникнали спорове между съдружници/акционери
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1