Услуги

Адвокат Емилия Кавалджиева осигурява максимална защита интересите на клиентите си и гарантира бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати. Правните консултации са ефективни по отношение на време и средства. Главна задача винаги е осигуряването най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

Консултации и процесуално представителство при:

 • развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • вещноправни искове за собственост след развода;
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака...

 • консултации във връзка с определянето на обекти на обществени поръчки;
 • консултации във връзка с провеждането на поръчки;
 • сключване на договори по ЗОП.
 • Откриване на производство по несъстоятелност по молба на длъжник или кредитор
 • Присъединяване на кредитори в производство по несъстоятелност
 • Предявяване на вземанията от кредитори и защита на длъжника

 • Придобиване на недвижими имоти на публична продан
 • Договори за наем и управление на недвижими имоти
 • Консултации по вещни казуси...

 • Консултации по всички видове търговски сделки
 • Изготвяне на всички видове граждански и търговски договори
 • Участие в преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на търговски сделки
 • Участие и/или представителство при водене на преговори
 • Представителство пред държавни и общински органи
 • Представителство пред арбитражни съдилища
 • Представителство при производства за принудително изпълнение

 • Проучване на имуществото на длъжника
 • Съдействие за извънсъдебно събиране на вземанията
 • Събиране на вземания по съдебен ред
 • Представителство в производства по принудително събиране на вземания
 • Обжалване на административни актове и наказателни постановления;
 • Консултации във връзка с издаване на различни администравни актове, включително сертификати, лицензи или разрешителни;
 • Представителство пред държавните и общински органи.
 • Реализиране на имуществената отговорност работниците/служителите
 • Консултации и посредничество при уреждане на трудови спорове
 • Консултации по режима на социалното осигуряване

  • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие
  • Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)

 • Борбата не свършва с победата.

 • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1