praktiki

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 67 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.

Студентите участват чрез тази програма в реална работна среда, присъстват в съдебни заседания по дела, решават казуси, възлагат им се задачи, с които навлизат в практиката. Студентите ще развият и доусъвършенстват своите теоретични знания, придобити в университета, свързани с правната материя. Ще развият познанията си в начина на водене на официална кореспонденция. Ще придобият умения в начина на окомплектоване на дела, изготвяне на документи, търсене на съдебна практика, работа в екип, комуникативна и социална компетентност.

За повече информация:

Със съдействието на:

funds

  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1