Адвокат Емилия Кавалджиева ви предлага широк кръг от правни услуги, подпомагащи сигурността и успеха на вашата търговска дейност. Разбира вашите проблеми и ги решава посредством комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, което прави възможно предоставянето на правни услуги, които да отговарят на вашите променящи се нужди.

Обслужва всеки клиент, водена от следните принципи:

Специално внимание към клиента. Държи клиентите си непрекъснато информирани. Счита, че всеки клиент е уникален и предприема различен подход към всеки отделен казус.
Високо качество на предоставяните услуги.
Конфиденциалност. Цени правото на анонимност на клиента и гарантира, че цялата информация, касаеща конкретния казус, ще бъде запазена и неразкривана на трети лица.
Пълна удовлетвореност на клиента. Притежава способността да намира креативни решения на поставените пред нея правни проблеми. Никога не се задоволява с резултати, които не покриват най-високите стандарти в сферата на юридическите услуги.

Клиентите на адвокат Емилия Кавалджиева са нейния най-голям капитал, който се стреми да пази и увеличи. Заедно с клиента си тя определя стратегията и тактиката по всеки един казус, като го информира в реално време за развитието му. Клиентите на Адвокат Емилия Кавалджиева са широк кръг от български и чуждестранни дружества, които работят в различни сфери на икономиката – управляващи дружества, множество дружества в сферата на производството и търговията, както и голям брой български и чуждестранни граждани, търсещи защита на техните законни права и интереси. 

Етичен кодекс

В правова държава и в общество, основано на върховенството на закона, адвокатът има особена роля. Неговите задължения не се изчерпват с изпълнението на дадения му мандат, а произтичат и от традициите на вековната професия. Адвокатът трябва да служи както на интересите на правосъдието, така и на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава.

За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо за осъществяване на тези функции, адвокатът изпълнява непрестанно многообразните си правни и етични задължения към:

1. Клиента;

2. Адвокатската професия като цяло и в частност към всеки колега;

3. Съдебната власт и другите власти, пред които адвокатът защитава каузата на своя клиент или го представлява;

4. Обществото, за което съществуването на свободната и независимата адвокатска професия, подчинена на собствените си правила, е същностна гаранция за опазване на законността и на правата на човека, евентуално противопоставени на силата на държавната власт и/или на интересите на отделни части от обществото.

Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент се градят на основата на доверието, което е и в основата на отношенията между адвокатите и между тях и властите. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на адвоката.
Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката.
При упражняване на професията адвокатът във всичките си действия се ръководи от интересите на своя клиент, като спазва закона и правилата за професионално поведение.

Начин на работа

1. Запознаване с казуса и първоначален анализ на фактите;
2. Точно дефиниране на проблема на клиента;
3. Изготвяне на мотивирано становище по казуса;
4. Даване на отговори на поставените въпроси от клиента;    
5. Очертаване на различните правни възможности за решаване на казуса;
6. След като клиентът направи своя избор на едно от възможните решения, пристъпвам към реализация и при необходимост процесуална защита на избраната стратегия.

  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1